Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - PLAN ESPESYAL KREYASYON DJÒB
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Aktyalite > PLAN ESPESYAL KREYASYON DJÒB

PLAN ESPESYAL KREYASYON DJÒB

KOMINIKASYON # 1

Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral (MARNDR) ap mete sou pye, sou otorite Gouvènman Martelly/Lamothe yon pwogram pou fasilite gen anpil travay nan dives zòn nan peyi a pandan tout mwa septanm nan.

Gouvènman an lanse gwo pwogram sa nan objektif pou pèmèt manman ak papa pitit yo jwenn lajan nan moman rantre lekòl la. Anplis rezon sa a, Gouvènman ap pwofite pwoteje lavi popilasyon an nan travay k ap fèt sou rivyè yo, l ap fasilite rekòt yo rive nan mache nan travay k ap fèt sou wout agrikòl yo. Pase men k ap fèt nan basen vèsan yo, ap pèmèt nou kenbe tè yo pou pwodiksyon. N ap di tou, ak jefò sa a, Ministè a pral fasilite gen plis dlo koule nan kanal yo pou wouze tè yo. Yon atansyon espesyal ap mete nan twou Sèl nou yo, sitou sa k nan zòn Answouj.

Li klè Gouvènman an pi gwo sousi l se akonpaye fanmi ki nan sitisyasyon ki pi difisil yo, kelkanswa kote yo ye nan peyi a. Men nan kad pwogram sa a, Gouvènman an atravè Ministè Agrikilti, vize sitou Moun k ap viv nan zòn vilnerab yo.
Nan anviwon Yon Mwa Ministè Agrikilti ap rive kreye 54 800 djòb nan tout depatman peyi a ak pwogram sa a.

Travay sila yo ap reyalize nan komin kote sitiyasyon an pi difisil e tou kote genyen gwo nesesite nan sa k gen pou wè ak tip entèvansyon nou di anwo a.
Nan sa k gen pou arevwa ak travay irigasyon pou pèmèt plis dlo wouze jaden yo nan peryòd la, n ap pase nan 50 sistèm irigasyon pou wouze 20mil hecta tè, nan Vale Latibonit, nan depatman Nò ak nan Plato Santral. Plis pase 14000 fanmi ap kapab jwenn djòb nan travay irigasyon an.

12 000 fanmi ap gen pou patisipe nan travay kap reyalize sou 200Km pou pwoteje ak konsolide sou kote rivyè yo (bèj).
Aktivite koreksyon ravin yo ap fèt sou 1000km nan tout depatman yo. Aktivite sa yo ap pèmèt plis pase18 mil moun travay pou mwa sektanm nan.
Menm jan tou, pou travay nan twou sèl yo, 1040 fanmi nan zòn Answouj ap jwenn djòb nan mwa sa a.

Li enpòtan pou nou fè popilasyon an konnen, pwogram kreyasyon djòb sa a jwenn rasin li nan Pwogram Relans Agrikòl Ministè a. Se pa pou san rezon, n ap pase men nan wout agrikòl yo, yon fason pou rekòt yo rive nan zòn kote mache. Travay sou pis agrikòl sila yo ap ede 6400 fanmi nan rantre lekòl la.

Depi kèk tan, Ministè a antre nan yon demach patisipasyon, sa vle di enplike anpil moun nan travay l ap kondwi yo. Konsa, pwogram kreye djòb pou antre lekòl pral fèt nan tèt kole ak Otorite lokal yo, epi tou òganizasyon ki gen papye legal. Li fondamantal pou tout moun respekte règ jwet yo epi pou tout otorite fasilite bon jan dewoulman travay yo

Li enpòtan pou nou pataje ak popilasyon an, gwo envestisman sa a ap louvri wout pou kanpay Hiver a Ministè a pral lanse nan mwa oktob k ap vini an.